• Hài hước
  • Loại khỏi ngành các cán bộ hải quan tiêu cực

Loại khỏi ngành các cán bộ hải quan tiêu cực

“Phấn đấu đến cuối năm 2014 giảm 50% thời gian thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu so với hiện nay và giảm số lượng giấy tờ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; công khai các chỉ số thông quan”.

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thông báo của Văn phòng Chính phủ về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Theo thông báo, năm 2015 phải giảm thời gian làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu ngang bằng với mức bình quân của các nước ASEAN-6.

Tổng cục Hải quan cần đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ, đại lý hải quan. Thí điểm xây dựng mô hình thống nhất quản lý tại các cửa khẩu theo hướng đưa cán bộ, công chức hải quan đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ tại các bộ, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

Trước mắt thí điểm thực hiện ở Cục Hải quan TP Hải Phòng và Cục Hải quan TP.HCM. Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn thành đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-11-2014.

Thông báo cũng nêu rõ cần chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý cán bộ hải quan, cán bộ ở cơ sở nghiêm túc khắc phục tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, nhất là trong khâu giám sát, kiểm tra, thông quan hàng hóa ở các cửa khẩu.

Kiên quyết loại ra khỏi ngành những cán bộ, công chức tiêu cực, vi phạm pháp luật.