• Doanh nghiệp
  • Quy định về vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần

Quy định về vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần

Vốn điều lệ là điều kiện không thể thiếu khi muốn thành lập công ty cổ phần hay bất cứ loại hình doanh nghiệp nào khác. Theo quy định của pháp luật thì vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần sẽ có nhiều điều mà bạn cần phải lưu ý để đảm bảo việc thành lập công ty được thuận lợi và hiệu quả.

Nếu bạn chưa biết các thông tin liên quan đối với việc thành lập doanh nghiệp thì bạn có thể tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi để có được sự tư vấn thông tin hiệu quả nhất.

Quy định về vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần

Vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần là một yếu tố rất quan trọng khi bạn quyết định thành lập công ty. Nó thể hiện quy mô và cũng là tiềm lực kinh tế của công ty. Nó cũng quyết định đến lòng tin của đối tác dành cho bạn. Vì thế cho nên, đối với vấn đề này thì bạn phải nắm rõ quy định của pháp luật như thế nào để có sự chuẩn bị hiệu quả nhất.

Khái niệm vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần là gì?

Đây là tổng mệnh giá các loại cổ phần đã bán và được ghi rõ trong Điều lệ công ty. Các cổ phần này đã được cổ đông công ty mua và thanh toán đầy đủ theo quy dịnh của công ty.

Những quy định về vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần

- Công ty cổ phần có thể thay đổi quy định về mức vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc trường hợp theo quy định tại Điều 129 và Điều 130 Luật Doanh nghiệp 2014 khi công ty mua lại cổ phần đã phát hành.

- Khi cổ đông quyết định mua cổ phần thì phải thanh toán đầy đủ tiền cho số cổ phần đó tối đa trong vóng 90 ngày kể từ ngày công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu như bản Điều lệ công ty không có quy định nào khác kèm theo.

- Nếu quá thời gian thanh toán số cổ phần mà cổ đông đã đăng ký mua thì nếu cổ đông chỉ mới thành toán một phần cổ phần thì chỉ có trách nhiệm và quyền lợi trong số cổ phần đã mua ; nếu chưa thanh toán bất cứ cổ phần nào thì sẽ không còn là cổ đông của công ty nữa. Đồng thời, các cổ phần mà cổ đông đăng ký mua sẽ không được phép chuyển nhượng sang cho người khác mua mà sẽ được coi là số cổ phần chưa bán. Với số cổ phần này thì Hội đồng quản trị của công ty sẽ có quyền bán .

- Nếu có sự thay đổi vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần thì công ty cổ phần phải thực hiện các thủ tục trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thanh toán đủ số cổ phần mà cổ đông đã đăng ký mua theo quy định của pháp luật. Nếu quá thời gian quy định mà công ty cổ phần vẫn chưa thực hiện thủ tục đăng ký đổi vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần thì sẽ  phải góp đủ số vốn hoặc chịu phạt theo quy định được ban hành.

Nói tóm lại, vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần là một trong những vấn đề có tính quyết định đến công ty cổ phần. Bạn cần lưu ý thông tin này để đảm bảo việc thành lập công ty cổ phần là hợp pháp.