• Thư giãn
  • Tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công

Tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công

(Thanh tra)- Ngày 18/8, tại Hà Nội, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 và kết quả bước đầu thực hiện Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13, Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo báo cáo của Chính phủ, cùng với sự phát triển của đất nước, các chính sách ưu đãi đối với người có công đã từng bước được hoàn thiện, tương đối toàn diện, bao phủ hầu hết các lĩnh vực đời sống người có công. Chế độ trợ cấp, ưu đãi hàng tháng được điều chỉnh đồng bộ với tiền lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội đã từng bước cải thiện, ổn định đời sống người có công với cách mạng. Các văn bản pháp luật về ưu đãi người có công đã thể chế hóa được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công; tạo môi trường pháp lý thuận lợi để chính sách đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận xã hội cao, góp phần bảo đảm công bằng xã hội.

 

Mặc dù ngân sách còn hạn hẹp nhưng Chính phủ luôn ưu tiên kinh phí thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công nói chung, thực hiện Đề án Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Đề án Xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. Đến nay, cả nước đã xác nhận trên 8,8 triệu người có công, chiếm khoảng gần 10% dân số, trong đó có khoảng 1,4 triệu người có công và thân nhân người có công được hưởng trợ cấp ưu đãi của Nhà nước. Hầu hết người có công đã được xác nhận và giải quyết chế độ.

Tuy nhiên, do chiến tranh kéo dài, phức tạp, vẫn còn một số trường hợp chưa được xác nhận và giải quyết chế độ. Khoảng 4% người có công với cách mạng và gia đình vẫn còn khó khăn trong cuộc sống. Nguyên nhân của vấn đề này là do việc ban hành văn bản hướng dẫn chưa kịp thời, sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết chính sách chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Cán bộ chuyên môn, nhất là ở cấp cơ sở chưa bảo đảm đáp ứng theo yêu cầu của công tác chính sách...

 

Các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận về chế độ chính sách đối với mẹ liệt sỹ đã tái giá; chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong việc xác định hài cốt liệt sỹ thiếu thông tin; việc giải quyết chính sách cho người có công bị mất hồ sơ gốc; sửa đổi quy định trong khám chữa bệnh, nhà ở đối với người có công...

 

Các đại biểu cho rằng, trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần phối hợp với các bộ ngành có liên quan tiếp tục trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn các Nghị định của Chính phủ thực hiện Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13, Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; ban hành các văn bản hướng dẫn các nội dung chi đặc thù của Đề án Xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin (Đề án 150).

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục chỉ đạo ứng dụng rộng rãi, đồng bộ công nghệ thông tin trong công tác quản lý, thực hiện chính sách ưu đãi người có công; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm chính sách, bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu của công tác người có công; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công...