• Chia sẻ
  • Quy trình xử lý kết quả kiểm định thiết bị áp lực

Quy trình xử lý kết quả kiểm định thiết bị áp lực

Việc kiểm định thiết bị áp lực được thực hiện dựa trên quy định của pháp luật, cho nên quy trình xử lý kết quả kiểm định cũng phải thực hiện theo luật, có như vậy thì mới có hiệu lực trong những lần kiểm tra bất thường hoặc gặp các vấn đề liên quan đến pháp luật.

Xử lý kết quả kiểm định thiết bị áp lực

Việc xử lý kết quả kiểm định thiết bị áp lực được thực hiện theo quy trình để được pháp luật công nhận.

Đầu tiên, sau khi có kết quả kiểm định, phía cơ quan kiểm định phải lập một biên bản kiểm định, trong đó có đầy đủ tên đơn vị kiểm định, tên cơ sở sản xuất, tên người chịu trách nhiệm kiểm định,  ngày tháng năm kiểm định, tóm tắt nội dung quá trình kiểm định thiết bị áp lực và kết quả đạt được.

kiểm định thiết bị áp lực

Biên bản kiểm định được làm thành 2 bản giống nhau, cơ quan kiểm định và cơ sở snar xuất mỗi bên giữ 1 bản. Biên bản sẽ được đơn vị kiểm định lập, và công bố với cơ sở ản xuất trong thời hạn 5 ngày. Hai bên sẽ xem xét lại biên bản, thông qua, thống nhất và có chữ ký đại diện của hai bên.

Nếu kết quả kiểm định đạt yêu cầu, bên đơn vị kiểm định sẽ cấp giấy phép và dán tem đạt yêu cầu cho thiết bị áp lực. Nếu kết quả kiểm định không đạt yêu cầu, phải ghi rõ lý do không đạt yêu cầu, nêu rõ những khuyết điểm của thiết bị và yêu cầu khắc phục. Bến đơn vị kiểm định thiết bị áp lực có thể đưa ra những biện pháp khắc phục nếu bến cơ sở sản xuất yêu cầu.

Ngoài biên bản kiểm định, kết quả kiểm định còn được ghi vào hồ sơ, lý lịch của thiết bị áp lực. Vì sau mỗi lần kiểm định, thiết bị có thể có một số thay đổi nhất định, cần thiết phải ghi lại để làm cơ sở cho lần kiểm định sau. Người thực hiện lần kiểm định tiếp theo có thể dựa vào kết quả được ghi trên hồ sơ, lý lịch của thiết bị để làm cơ sở tiếp tục quá trình kiểm định.

Ngoài ra, biên bản kiểm định có hiệu lực trước pháp luật còn để làm minh chứng cho những lần kiểm tra đột xuất của các cơ quan có thẩm quyền, hoặc các vấn đề liên quan đến pháp luật.

Ai là người thực hiện kiểm định thiết bị áp lực?

Đơn vị thực hiện kiểm định thiết bị áp lực phải là đơn vị có giấy phép hoạt động, có năng lực được pháp luật chấp nhận. Đơn vị kiểm định phải có dầy đủ các thiết bị hỗ trợ cần thiết để thực hiện quá trình kiểm định thiết bị áp lực. Ngoài ra, đơn vị kiểm định phải có đủ nhân lực có kinh nghiệm trong kiểm định thì mới có thể thực hiện các quy trinhg kiểm định cho thiết bị.

Người thực hiện công tác kiểm định thiết bị áp lực phải là người có giấy chứng chỉ, chứng nhận được phép kiểm định, và phải là người có kinh nghiệm, năng lực nhất định để đảm nhiệm vai trò làm người kiểm định chính, đảm bảo cho kết quả kiểm định chính xác và khách quan nhất có thể.